در صورت خطا در عدم ارتباط با سرور مرکزی چه باید کرد ؟