طراحی سایت آموزشگاه و ورود اطلاعات

سرویس طراحی سایت آموزشگاه و ورود اطلاعات به مدت یک ماه

این سرویس برای موسساتی است که به هر دلیلی می خواهند ورود اطلاعات و تغییرات در سایت را ما برای آنها انجام دهیم.

موسسه باید نام کاربری و رمز ورود به سایت را در اختیار شرکت قرار دهد.

اطلاعات و دوره های آموزشی و درخواست تغییرات را به شرکت از طریق پخش پشتیبانی آنلاین سایت ارسال نمایید، پس از 24 ساعت اطلاعات در سایت ثبت و قابل نمایش خواهد بود.

5,000,000 تومان