ارتقاء نرم افزار آموزشگاه از کد 102 به 101

لطفا جهت تمدید پشتیبانی و یا ارتقاء نرم افزار، نرم افزار AnyDesk و یا UltraViewer را نصب و کد آن را به شماره 09199008806 پیامک نمایید.

نرم افزار UltraViewer برای ویندوز 10 مناسب می باشد.

1,500,000 تومان

ارتقاء نرم افزار آموزشگاه از کد 102 به 100

لطفا جهت تمدید پشتیبانی و یا ارتقاء نرم افزار، نرم افزار AnyDesk و یا UltraViewer را نصب و کد آن را به شماره 09199008806 پیامک نمایید.

نرم افزار UltraViewer برای ویندوز 10 مناسب می باشد.

5,700,000 تومان

ارتقاء نرم افزار آموزشگاه از کد 101 به 100

لطفا جهت تمدید پشتیبانی و یا ارتقاء نرم افزار، نرم افزار AnyDesk و یا UltraViewer را نصب و کد آن را به شماره 09199008806 پیامک نمایید.

نرم افزار UltraViewer برای ویندوز 10 مناسب می باشد.

4,200,000 تومان